Begrønning og klimatilpasningTag del i byens klimatilpasning og skab grønne områder til gavn for dig selv, din naboer, dit kvarter og din by.


Fordele ved en grøn by

Vi arbejder med at gøre byens rum grønnere og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer.

Grønne åndehuller giver byen kvalitet og i de grønne oaser skabes der samtidig levesteder for både dyr og planter.

Træer, grønne tage, facadebeplantninger og klimatilpasningsløsninger bidrager til at nedkøle byen, forsinke regnvandet til kloakken og optage forurenende partikler fra luften.

Grønne tage

Grønne tage er med til at forsinke regnvandet på vej til kloakken ved at optage og fordampe en del af regnvandet. De er gode til at håndtere hverdagsregn og de bidrager til at nedkøle byen og rense for partikler og støv i luften.

Grønne tage kan gøre bybilledet mere grønt, spændende og varieret. Og alt efter plantevalg er der mulighed for at skabe en større biologisk mangfoldighed til gavn for byens dyr.

Du kan læse mere om hvordan man kan anlægge et grønt tag hos Bolius og i Københavns Kommunes metodekatalog.

Københavns Kommunes hjemmeside kan du få et overblik over byens grønne tage. Se fx om der er et tæt på dig selv som du kan blive inspireret af. Og på Byggelegepladsen i Remiseparken kan du se forskellige eksempler på grønne tage med forskelligt plantevalg.

Grønne gavle

Grønne gavle giver et hus og område en grønnere og helt ny karakter, samtidig med at de har en række positive effekter. Planterne kan fungere som levested for både fugle og insekter. og tiltrækker dermed et rigere dyreliv. Planterne afkøler lokalområdet og giver bedre luftkvalitet. De kan isolere bygninger, dæmpe vinden og fange støv. Og de kan være et effektivt værn mod graffiti.

Få gode råd til plantevalg og hvordan du kommer i gang i Miljøpunkt Indre Bys katalog “Grønne facader”.

Klimatilpasning

Når kraftig regn og skybrud rammer Danmark, kan den kedelige konsekvens være, at man ender med vand i kælderen. Vandet kan strømme ind udefra. Og måske kommer der kloakvand op af afløbene. Byens indretning gør, at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv, da de mange hårde overflader driver vandet i kloakken. Det skaber et pres på kloakken, som derfor kan flyde over.

Det kan være en god idé at aflaste kloakken ved at nedsive eller opsamle regnvandet lokalt. Vær dog opmærksom på, at grundvandet står højt mange steder på Amager.

LAR (lokal afledning af regnvand) dækker over en håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med eller erstattes af forskellige teknikker til lokal afledning af regnvand. Det kan både være i dit hus, din haven eller på vejen.

Københavns Kommunes hjemmeside kan du få inspiration til løsninger, finansiering og hvordan du kommer i gang.

I håndbogen "Vejledning om private fællesveje" kan du finde inspiration til at begrønne vejen. Og på lokale veje som Prøvestens Allé, Kongedybs Allé, Ingolfs Allé med flere kan du se eksempler på regnbede på vejen.

Københavns Kommunes hjemmeside kan du blive klogere på, hvordan du beskytter dit hjem mod skybrud.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2020 Miljøpunkt Amager