Affaldssortering & Cirkulær ØkonomiVi arbejder på at opbygge lokale affaldshåndteringsløsninger, der i særlig grad understøtter genanvendelse og recirkulation af affaldet. Det sker blandt andet ved at indlede dialog med både private, lokalt erhvervsliv og Københavns Kommune om udvikling og formidling af affaldsløsninger, der i særlig grad fokuserer på renere affaldssortering og direkte genanvendelse af affaldsressourcerne i ny produktion. Vi vil medvirke til at fremme udviklingen af den cirkulære økonomi både lokalt og i Danmark.


Hvorfor er det spændende at arbejde med “Affaldssortering & Cirkulær Økonomi”?

Affald er en ressource som skal genanvendes. Affald er alt fra kartoffelskræller, plastikemballage og kasserede mobiltelefoner til byggeaffald. Affaldet indeholder ressourcer, der er udvundet fra jorden – ressourcer som er knappe og som over den seneste tid er blevet dyrere og dyrere.

I Danmark forbrænder vi ca. halvdelen af vores husholdningsaffald og en fjerdedel af det samlede affald. Vi har de seneste 30-40 år gjort os til eksperter i affaldsforbrænding. Vi har en effektiv forbrænding, og vi udnytter både varme og el fra forbrændingsanlæggene. Men det er ikke en ubetinget bæredygtig løsning. Mange genanvendelige ressourcer går reelt tabt ved affaldsforbrænding og med den hastige udvikling inden for vedvarende elektricitetsproduktion, vil det i fremtiden være mulig at erstatte varmeproduktion fra affaldsforbrænding med varmepumper.

I fremtiden vil knapheden på ressourcer blive et konkurrencevilkår. De samfund der forstår at genanvende og genindvinde affaldsressourcerne vil stå stærkt i den globale konkurrence. Forudsætningen herfor er en renere affaldshåndtering, hvor affaldets ressourcer kan indgå i et produktions- og forbrugskredsløb med meget lidt spild – det er cirkulær økonomi.Projektområder


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2019 Miljøpunkt Amager